De Bijbelse hoop op leven

Als Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs triomfantelijk schrijft: “De dood is verzwolgen in de overwinning” (15:54), denkt hij aan drie belangrijke heilsfeiten: ten eerste de overwinning die Christus heeft behaald op de zonde, ten tweede dat de dood Christus niet kon vasthouden (zie zijn triomfantelijke vraag in het volgende vers: “dood waar is uw overwinning?”), en ten derde dat de eeuwige dood ook geen macht heeft over allen die strijden tegen de zonde (zie het volgende vers: “De prikkel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus”).

Het gevolg van Christus’ overwinning was dat God Hem bevrijdde uit het graf. Voor allen die gestorven zijn in het geloof is dit ook de enige wijze om eeuwig leven te ontvangen. De apostelen predikten geen eeuwige zaligheid in de hemel na de dood, maar de opstanding van Jezus Christus als de zekerheid dat allen in Hem tot leven gewekt zullen worden. De vervulling van Gods beloften is alleen mogelijk als er een opstanding uit de doden is; dat hebben gelovigen al van Abraham af ingezien. De apostelen waren getuigen van Jezus’ opstanding (Hand 1:30). En niet alleen van die van Jezus, maar van allen die in Hem geloven; want zij verkondigden “in Jezus de opstanding uit de doden” (Hand 4:2), die zij beschouwden als de “eerste uit de opstanding van de doden” (Hand 26:23).

Daarom betekende ongeloof in de noodzaak van de opstanding voor Paulus dat er dan geen hoop is op eeuwig leven: “immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is ook Christus niet opgewekt; en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan bent u nog in uw zonden. Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren” (1 Kor 15:16-18).

Dit brengt ons bij een ander belangrijk aspect, namelijk het verband tussen de opstanding van Christus en een leven zonder zonde. Paulus legt dit verband als hij schrijft over de doop als beeld van de dood en opstanding van Christus en de vereenzelviging van de gelovige in Jezus’ dood en opstanding in de doop: “Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen” (Rom 6:4). Dat nieuwe leven moet nu geleefd worden, om straks deel te krijgen aan de opstanding tot eeuwig leven.

Speciaal thema in 2020

Er zullen maar weinig zich christen noemende mensen zijn die geen hoop op leven na de dood hebben. Toch verschillen de opvattingen over dat leven zodanig van elkaar, dat enig Bijbels licht daarin geen overbodige luxe is. Daarom zullen wij in 2020 in het tijdschrift Met Open Bijbel speciale aandacht geven aan het thema leven en dood in de Bijbel.

Op deze webpagina vind je een aantal knoppen waarmee je naar artikelen, boeken, themastudies en -artikelen e.d. over dit onderwerp kunt gaan.

Boeken bij het thema De Bijbelse hoop op leven

Als je op de knop links klikt, kom je op een pagina met alle boeken rond het thema.
De boeken zijn gerangschikt naar onderwerp.

Je kunt een korte boekbeschrijving lezen.

Themanummers van het tijdschrift Met Open Bijbel

In 2020 zullen twee themanummers van het tijdschrift verschijnen.
Direct na verschijnen begin april en begin november zullen deze op de website worden geplaatst.

Klik op de knop links, dan kom je op een pagina waar je de pdf kunt downloaden.

Studies in verband met De Bijbelse hoop op leven

In het tijdschrift publiceren wij in 2020 artikelen rond het thema de Bijbelse hoop op leven. In de reguliere nummers zit een katern met een zelfstudie met als titel Nieuw leven in Christus Jezus.
Deze artikelen en de zelfstudie zullen na verschijnen op de website worden geplaatst.

Ook hopen wij eerder in het tijdschrift geplaatste artikelen, die niet in boekvorm zijn verschenen, en nog niet gepubliceerde studies die wij rond het thema hebben, in de loop van het jaar te plaatsen.

Met de knop links kom je op een pagina waar je een korte beschrijving van elke studie vindt en de studies in pdf kunt downloaden.

Themadagen

Rond de twee themanummers organiseren wij een themadag.

Via de knop links kom je hier meer over te weten.

Na de themadag plaatsen wij hier de teksten en mp3 bestanden van de lezingen.