De dag is nabij

De Bijbel spreekt regelmatig over de dag van de Heer, of kortweg die dag en het uur. Daarmee wordt het moment bedoeld waarop de “menselijke geschiedenis” eindigt en Gods Koninkrijk op aarde begint. Of eigenlijk moeten we zeggen: openbaar wordt, zichtbaar voor alle mensen; want in zekere zin bestaat dit Koninkrijk al. De gemeente van Jezus Christus is in de ideaaltoestand namelijk de afspiegeling daarvan. Daar zou tenminste Gods wil op aarde gedaan moeten worden, net als door de engelen in de hemel.

Deze dag heeft in de Bijbel vaak nadere aanduidingen. Zoals: de dag van het heil, de dag van de verlossing, de dag van het oordeel, de dag van de toorn, de dag van de bezoeking, de dag van de Mensenzoon, de dag van (onze Here Jezus) Christus, de dag van de Here, de dag van (de almachtige) God, de jongste dag. Hiermee worden niet verschillende dagen bedoeld, maar één en dezelfde.

Deze dag is het sluitstuk van heel Gods heilsplan en heilswerk op aarde. Het plan heeft definitief doorgang gevonden door het volmaakte offer van Zijn Zoon Jezus Christus. Sinds zijn opstanding en hemelvaart leven we in “de laatste dagen”, de tijd vóór “de dag”. Al die tijd hebben gelovigen gebeden: “Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde” – al bijna 2000 jaar. De apostel Petrus waarschuwde al dat er mensen zouden zijn die dat geduld niet konden opbrengen, en spottend zeggen: “Waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping” (2 Petrus 3:4 HSV).

Wie op de hoogte is van de profetieën over “de dag” in het Oude en het Nieuwe Testament, zal inzien dat het toneel van de grote veranderingen die gaan komen op aarde bijna in gereedheid is en dat “de dag” nu inderdaad heel dichtbij gekomen is. Dat het gebed “Uw Koninkrijk kome” spoedig verhoord zal worden. Het belangrijkste teken dat de gelovigen is gegeven, is de terugkeer van Israël naar eigen land, nu alweer 70 jaar geleden.

Speciaal thema in 2019

In verband met de naderende komst van Jezus Christus uit de hemel, in de heerlijkheid van zijn Vader, zullen wij in 2019 in het tijdschrift Met Open Bijbel speciale aandacht geven aan veel wat te maken heeft met de tijd kort vóór Zijn komst en van zijn komst zelf.

Op deze webpagina vind je een aantal knoppen waarmee je naar artikelen, boeken, themastudies en -artikelen e.d. over dit onderwerp kunt gaan.

Boeken bij het thema De dag is nabij

Als je op de knop links klikt, kom je op een pagina met alle boeken rond het thema.
De boeken zijn gerangschikt naar onderwerp.

Je kunt een korte boekbeschrijving lezen en een pdf van het hele boek downloaden.

Themanummers van het tijdschrift Met Open Bijbel

In 2019 zullen drie themanummers van het tijdschrift verschijnen.
Direct na verschijnen begin maart, eind oktober en eind december zullen deze op de website worden geplaatst.

Klik op de knop links, dan kom je op een pagina waar je een korte beschrijving van de titels vindt en de pdf kunt downloaden.

Studies in verband met De dag is nabij

In het tijdschrift en de bijlagen publiceren wij in 2019 artikelen en artikelseries rond het thema de dag is nabij.
Elk van deze artikelen zal na verschijnen op de website worden geplaatst.

Ook hopen wij eerder in het tijdschrift geplaatste artikelen, die niet in boekvorm zijn verschenen, en nog niet gepubliceerde studies die wij rond het thema hebben, in de loop van het jaar te plaatsen.

Met de knop links kom je op een pagina waar je een korte beschrijving van elke studie vindt en de studies in pdf kunt downloaden.

Themadagen

Rond de verschijning van enkele themanummers organiseren wij een themadag.

Via de knop links kom je meer te weten over zo’n themadag.

Na de themadag plaatsen wij hier de teksten en mp3 bestanden van de lezingen.