Verlossing en roeping in Christus

Een Bijbelse spreuk zegt dat een warme vriendschap het hart verheugt. Je bent zo gemaakt dat je andere mensen nodig hebt. De bittere ervaring van hen die geen familie of vrienden hebben, bevestigt de waarheid van Gods woorden bij de schepping: “Het is niet goed, dat de mens alleen is”.

Des te kostbaarder en belangrijker is dan ook de meest verheven vriendschap die je wordt aangeboden, namelijk met God Die ons geschapen heeft en met Christus Jezus Zijn Zoon onze Redder. Als de Bijbel waar is, dan is deze vriendschap echter geen gemakkelijke of vanzelfsprekende zaak, die je voor kennisgeving mag aannemen, of je kunt ervaren zonder aan bepaalde voorwaarden te voldoen. In je natuurlijke staat ben je vervreemd van God, op zijn minst Zijn passieve vijand, ook als je Hem negeert. Je hebt vergiffenis en verzoening nodig om Zijn vriendschap en vrede in Christus te mogen ervaren.

In dit themajaar zul je de oorsprong en de aard van deze vervreemding zien, evenals de wijze waarop een echte relatie met God tot stand kan komen. De heldere taal waarin de Bijbel hierover spreekt, zou je moeten ontdoen van gemakkelijke illusies, alsof je enig recht op Gods liefde en zegen zou hebben. Dat inzicht kan een diepe dankbaarheid in je wekken voor alles wat al voor je is gedaan om je tot Hem te brengen, evenals het verlangen om datgene wat van je wordt gevraagd te volbrengen, zodat je leven eens en voor altijd met Christus wordt verbonden. “In Hem”, schrijft Paulus, “hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade, die Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand”.

In dit themajaar zullen we ook de aard van Gods roeping, en de gevolgen hiervan, nader onderzoeken. Zonder Gods openbaring zouden we niet weten welk doel God voor ogen stond toen Hij de mens schiep, en zette op de aarde die Hij als een prachtige woonplaats voor hem in gereedheid had gebracht. Met de wijsheid en goedheid die al Zijn werken kenmerken, ontwierp de HERE een plan, dat de totstandbrenging van een familie uit de mensheid beoogt, die eeuwig in volmaaktheid en heerlijkheid zal leven.

Door middel van de boodschap van de Bijbel word je tot het Koninkrijk van God geroepen. De Bijbel leert je ook wat deze uitnodiging inhoudt, en wat God van je vraagt. Je zou jezelf bedriegen als je denkt dat er geen voorwaarden zijn. Het droevige feit al, dat Jezus zegt dat maar weinigen de weg naar het leven vinden, zou een waarschuwing moeten zijn dat verlossing uit de verdorvenheid van de tegenwoordige wereld niet vanzelfsprekend is.

Hoe komt het dat (zelfs) “de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt” (1 Pet 4:18)? Gods verlangen mensen te bekleden met onvergankelijkheid en heerlijkheid is rijkelijk bewezen in de kruisdood van Zijn Zoon. De moeilijkheden liggen eerder bij jezelf, je egoïsme, je eigenzinnigheid, die je onbereidwillig maken in alle nederigheid echt tot Gods openbaring van Zijn wil en heilsplan te komen, vol verlangen onderwezen te worden en te doen wat van je wordt gevraagd.

Het bestaan van de Bijbel legt de verantwoordelijkheid op je te weten te komen wat de Schepper van je vraagt, en biedt daarnaast de gelegenheid in dankbaar geloof en gehoorzaamheid Zijn liefdevolle roeping tot Zijn familie te beantwoorden.

Speciaal thema in 2022

Door het slagen van Christus in zijn missie, door als de voorzegde Knecht van de HERE Gods wil volmaakt te doen en vervolgens zijn leven als schuldoffer te geven als het volmaakte Lam van God, is God naar Zijn belofte verder gegaan met Zijn reddend voornemen. Nog altijd roept Hij nog mensen door het evangelie tot geloof in Hem en Zijn Zoon, en roept Hij op tot een leven van gehoorzaamheid aan Zijn wil, om bij de komst van Christus uit de hemel eeuwig met Hem te mogen leven.

Omdat dit de kern is van de hoop die God ons biedt, zullen wij in 2022 in het tijdschrift Met Open Bijbel speciale aandacht geven aan Gods verlossingswerk en roeping in Christus.

Op deze webpagina vind je een aantal knoppen waarmee je naar artikelen, boeken, themastudies en -artikelen e.d. over dit onderwerp kunt gaan.

Boeken bij het thema Verlossing en roeping in Christus

Als je op de knop links klikt, kom je op een pagina met alle boeken rond het thema.
De boeken zijn gerangschikt naar onderwerp.

Je kunt een korte boekbeschrijving lezen en een pdf van het hele boek downloaden.

Themanummers van het tijdschrift Met Open Bijbel

In 2022 zullen twee themanummers van het tijdschrift verschijnen.
Direct na verschijnen begin april en begin november  zullen deze op de website worden geplaatst.

Klik op de knop links, dan kom je op een pagina waar je de pdf kunt downloaden.

Studies in verband met Verlossing en roeping in Christus

Wij zullen eerder in het tijdschrift geplaatste artikelen, die niet in boekvorm zijn verschenen, en nog niet gepubliceerde studies die wij rond het thema hebben, in de loop van het jaar plaatsen.

Met de knop links kom je op een pagina waar je een korte beschrijving van elke studie vindt en de studies in pdf kunt downloaden.

Themadagen

In 2019 hebben wij een themadag georganiseerd. In de daarop volgende jaren konden deze helaas niet doorgaan. We zullen bekijken of de omstandigheden het toelaten zo’n dag in 2023 te organiseren.

Via de knop links kom je bij de studies van de themadag van 2019..

Na een themadag plaatsen wij hier de teksten en mp3 bestanden van de lezingen.