Wie is Jezus Christus?

De vraag wie Jezus Christus is, heeft velen sinds het ontstaan van zijn gemeente beziggehouden. Vele boeken zijn erover volgeschreven, en velen zijn er zelfs om vermoord. Maar waarom eigenlijk? Is Jezus dan niet duidelijk genoeg geweest over zichzelf? Hebben de apostelen dan geen helder en eensluidend getuigenis over Hem gegeven? En: is het nodig dat we precies weten wie Hij is?

Laten we duidelijk zijn over dat laatste. Als zekere mensen de gelovigen gaan beïnvloeden met een leer die hij en de andere apostelen niet hebben verkondigd, beschouwt Paulus dat als verderfelijk voor de zwakken in het geloof. Hij schrijft dat dit de verantwoordelijken zwaar zal worden aangerekend: “ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een ander evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: Indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt” (Gal 1:8,9). Onderdeel van dat andere ‘evangelie’ was een andere leer over wie Jezus Christus is, zoals Paulus in de tweede brief aan de Korintiërs zegt: “indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt” (2 Kor 11:4). De apostel Johannes schrijft in dit verband over ‘antichrist’. ‘Anti’ betekent ‘in plaats daarvan’. Dus hier een voorstelling van Jezus Christus die in de plaats komt van wat de apostelen over Hem zeggen. Johannes schrijft dat mensen die de ware Christus niet belijden, God niet hebben; dat wil zeggen: God niet toebehoren – met als consequentie dat ‘de vloek’ over hen komt, en zij niet behouden worden. Het blijkt dus uiterst belangrijk te zijn het evangelie van en over de ware Christus te kennen en te geloven.

Waar lag het dan aan dat zij niet (meer) geloofden in de ware Christus? In ieder geval niet aan Jezus Christus en zijn apostelen. De gelovigen kenden hun prediking, want Paulus vraagt: “O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is?” (Gal 3:1) Dit wijst op een levendig beeld van Hem, een portret in woorden. Maar waren die woorden dan niet te begrijpen?

Is het antwoord niet dat veel mensen liever uitgaan van redeneringen gebaseerd op menselijke ‘wijsheid’? Paulus stelt in hoofdstuk 2 van zijn eerste brief aan de Korintiërs die ‘wijsheid’, uit filosofie en wetenschap, tegenover Gods wijsheid. Wat de apostelen verkondigen is de door Gods Geest geopenbaarde wijsheid, die ver staat boven de wijsheid van mensen. Wij willen wel graag als de eerste mensen – die de redenering van de slang geloofden in plaats van Gods geopenbaarde wijsheid – ‘als God zijn’, maar in geen mensenhart kan opkomen wat Hij in Zijn wijsheid heeft bepaald en bezig is te doen voor wie Hem liefhebben. Maar, en daar ligt het antwoord, “een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest van God is …” (1 Kor 2:14). Mozes had al gezegd dat Gods woord niet moeilijk is. Hij spreekt ons door Zijn dienaren toe in heldere, niet moeilijke taal. Het is ook niet nodig er ‘hogere kennis’ of ‘gestudeerden’ bij te halen. God spreekt rechtstreeks tot het hart van mensen (zie Deuteronomium 30:11-14).

Wie onbevooroordeeld de Bijbel leest, zal direct zien wie Jezus Christus is. In deze tijd echter, waarin zovele stemmen en evenzovele meningen en opvattingen klinken, is een kleine ‘versterker’ van de steeds zwakker lijkende stem van God niet overbodig. Filippus vroeg eens iemand die een Joodse boekrol aan het lezen was, of hij begreep wat hij las. En hij vroeg hem de weg daarin te wijzen. Deze themapagina wil daarom een bescheiden wegwijzer zijn bij het vinden van het uiterst belangrijke antwoord op de vraag: Wie is Jezus Christus?

Speciaal thema in 2021

Christenen dragen de naam van Jezus Christus. Maar wie is Hij eigenlijk? Er zijn zoveel meningen en opvattingen over Hem onder christenen, dat een antwoord op die vraag dringend nodig is. Daarom zullen wij in 2021 in het tijdschrift Met Open Bijbel speciale aandacht geven aan de antwoorden die de Bijbel geeft op de vraag: Wie is Jezus Christus?

Op deze webpagina vind je een aantal knoppen waarmee je naar artikelen, boeken, themastudies en -artikelen e.d. over dit onderwerp kunt gaan.

Boeken bij het thema Wie is Jezus Christus?

Als je op de knop links klikt, kom je op een pagina met alle boeken rond het thema.
De boeken zijn gerangschikt naar onderwerp.

Je kunt een korte boekbeschrijving lezen.

Themanummers van het tijdschrift Met Open Bijbel

In 2021 zullen twee themanummers van het tijdschrift verschijnen.
Direct na verschijnen begin april en begin november  zullen deze op de website worden geplaatst.

Klik op de knop links, dan kom je op een pagina waar je de pdf kunt downloaden.

Studies in verband met Wie is Jezus Christus?

Wij zullen eerder in het tijdschrift geplaatste artikelen, die niet in boekvorm zijn verschenen, en nog niet gepubliceerde studies die wij rond het thema hebben, in de loop van het jaar plaatsen.

Met de knop links kom je op een pagina waar je een korte beschrijving van elke studie vindt en de studies in pdf kunt downloaden.

Themadagen

In 2019 hebben wij een themadag georganiseerd. In 2020 kon deze helaas niet doorgaan. We zullen bekijken of de omstandigheden het toelaten zo’n dag in november 2021 te organiseren.

Via de knop links kom je bij de studies van de themadag van 2019..

Na de themadag plaatsen wij hier de teksten en mp3 bestanden van de lezingen.